01/07/2017
449
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2017LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 07.2017

 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo: Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

Ngày 03: Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

- Bổn mạng quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Bùi Công Dân, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Tôma Lê Thành Nam, Tôma Lê Uy Vũ.

Ngày 04: Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha. St 19,15-29; Mt 8,23-27.

- Giỗ Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996).

Ngày 05: Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Zaccaria, Lm. St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1-19; Mt 9,1-8.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

Ngày 08: Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Zhao Rong, Lm., và các bạn, tử đạo).

Ngày 10: Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

Ngày 11: Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

St 32,22-32 [Hr 32,23-33]; Mt 9,32-38.

- Bổn mạng Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển.

Ngày 12: Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.

Ngày 13: Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21.23b-29; 45,1-5;

Mt 10,7-15.

- Bổn mạng Cha Henri Nguyễn Văn Ký.

Ngày 14: Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr).

St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

Ngày 15: Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9). (Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).

Ngày 17: Thứ Hai. Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34-11,1.

Ngày 18: Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

Ngày 19: Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27.

Ngày 20: Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, Gm., tử đạo (Đ). Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30.

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, Lm, Ts.HT (Tr). Xh 11,10-12,14 ; Mt 12,1-8.

Ngày 22: Thứ Bảy. Thánh nữ Maria Magđalêna. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hay Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ Thánh Birgitta, nữ tu).

Ngày 24: Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

Ngày 25: Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

- Bổn mạng quý Cha: Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt.

- Kỷ niệm Thụ Phong Linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001)

Ngày 26: Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

- Bổn mạng quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn.

- Giỗ Cha Phaolô Võ Văn Chánh (+2007).

Ngày 27: Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

Ngày 28: Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

- Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998)

Ngày 29: Thứ Bảy. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT XVII TN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46) (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gm., Ts.HT).

- Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành.

Ngày 31: Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyôla, Lm. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

- Bổn mạng Cha Ignatiô Lê Phước Vân.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho