29/04/2023
1473
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 05.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho


 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhóm thiện nguyện trong Giáo Hội: Xin cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhóm thiện nguyện trong Giáo Hội mỗi ngày tái khám phá sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình, khi sử dụng những đặc sủng Chúa ban để phục vụ các nhu cầu của thế giới.

 

Ngày 01: Thứ Hai. Thánh Giuse Thợ. Cv 11,1-18; Ga 10,11-18 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3; Mt 13,54-58).

- Bổn mạng Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng.

 

Ngày 02: Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30

 

Ngày 03: Thứ Tư. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông đồ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14

- Bổn mạng quý Cha: Philipphê Trần Bá Lộc, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Philipphê Nguyễn Văn Nhanh.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Bé, Antôn Nguyễn Văn Đức, Luy Nguyễn Trí Hướng, Đôminicô Phạm Văn Khâm (1976).

 

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

 

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục: Cha Phêrô Đặng Ngọc Hiền (1974).

 

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Bắc Hòa và Gx. Thánh Anrê

 

Ngày 08: Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

 

Ngày 09: Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

- Giỗ: Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (+2012).

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Bình Trưng (2012)

 

Ngày 10: Thứ Tư. Thánh Gioan Avila, Lm, Ts.HT. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Thủ Ngữ.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha K. 13: Phaolô Lê Hoàng Nguyễn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh, Phêrô Lê Hồng Đức (2018)

 

Ngày 11: Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

 

Ngày 12: Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

 

Ngày 13: Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28)

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Bãi Chàm (2007), Nhà thờ Bà Tồn (2022)

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Tv Tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ thánh Matthia, tông đồ).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục: Cha Phêrô Nguyễn Kim Long (1968).

- Giỗ cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen (+2009).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Dòng MTG Mỹ Tho, Gx. Tân Long (Mỹ Tho).

 

Ngày 15: Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

 

Ngày 16: Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

 

Ngày 17: Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

 

Ngày 18: Thứ Năm. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo. Cv 18,1-8, Ga 16,16-20.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha K.6: Phaolô Cao Xuân Đắc, August. Trần Quang Hồng Phúc, Giuse Phạm Phú Cường, Phêrô Ký Ngọc Tuấn, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Tôma Nguyễn Văn Phong, Phaolô Hồ Minh Tuấn, Giuse Trần Thanh Long, Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, Giuse Nguyễn Huy Hoàng (2006).

 

Ngày 19: Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

 

Ngày 20: Thứ Bảy. Thánh Bernarđiô Siêna, linh mục. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha K.7: Phaolô M. Nguyễn Khả Tú, GK. Lai Thụy Minh Tâm, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, Phan.At Nguyễn Minh Hoàng, Phaolô Phạm Thế Hạnh, Luy Huỳnh Thanh Tân, GK. Trần Quốc Toàn, Phêrô Đặng Xuân Hạnh (2008).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha K.8: Phêrô Mai Văn Thượng, Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, Phêrô Trần Trung Chỉnh (2010); Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, Phêrô Trần Trọng Khương (2011).

-Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Thạnh Trị.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo)

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Tân An (Long An) và Gò Bói.

 

Ngày 22: Thứ Hai. Thánh Rita Cascia, nữ tu. Tv Tuần III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

 

Ngày 23: Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

 

Ngày 24: Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

 

Ngày 25: Thứ Năm. Thánh Bêđa Khả Kính, Lm, Ts.HT. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

 

Ngày 26: Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục cha Phêrô Võ Vinh Phước (1967).

 

Ngày 27: Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

 

Ngày 28: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17); Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26. (Đọc hay hát ca tiếp liên).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Cái Bè và Nước Trong.

 

Ngày 29: Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên. Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tv Tuần IV. St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Ga 19,25-34. (Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng).

 

Ngày 30: Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

 

Ngày 31: Thứ Tư: ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hiệp Hòa.

 

Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho