29/04/2017
1040
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 05.2017 

 
 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các Kitô hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kitô hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo gương Đức Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót.

 

Ngày 01: Thứ Hai. Thánh Giuse Thợ. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).

- Bổn mạng Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng.

Ngày 02: Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

Ngày 03: Thứ Tư. Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

- Bổn mạng quý Cha: Philipphê Trần Bá Lộc, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Văn Bé, Antôn Nguyễn Văn Đức, Luy Nguyễn Trí Hướng, Đôminicô Phạm Văn Khâm, Sylvestê Nguyễn Văn Phương, GB. Nguyễn Thư Thành (1976).

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Ngọc Hiền (1974).

- Hạt Đức Hòa hành hương Lễ Đài Lòng Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ.

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Tv Tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.

Ngày 08: Thứ hai. Cv 11,1-18; Ga 10,11-18.

Ngày 09: Thứ Ba. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

- Lễ giỗ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tuân (+2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bình Trưng.

Ngày 10: Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Ngữ.

Ngày 11: Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

Ngày 12: Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo và thánh Pancratiô, tử đạo. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Ngày 13: Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bãi Chàm (2007)

 - Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Ngày 14: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Matthia, tông đồ).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Kim Long (1968).

- Lễ giỗ Cha Stêphanô Nguyễn Văn Khen (+2009)

Ngày 15: Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

Ngày 16: Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Ngày 17: Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Ngày 18: Thứ Năm. Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 6: Giuse Lê Quan Trung, Phaolô Cao Xuân Đắc, August. Trần Quang Hồng Phúc, Giuse Phạm Phú Cường, Phêrô Ký Ngọc Tuấn, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Tôma Nguyễn Văn Phong, Phaolô Hồ Minh Tuấn, Giuse Trần Thanh Long. Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, Giuse Nguyễn Huy Hoàng (2006).

Ngày 19: Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Ngày 20: Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 7: Phaolô M. Nguyễn Khả Tú. GK. Lai Thụy Minh Tâm, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, Phan. At Nguyễn Minh Hoàng, Phaolô Phạm Thế Hạnh, Luy Huỳnh Thanh Tân, GK. Trần Quốc Toàn, FX. Tô Hoàng Lâm, Phêrô Đặng Xuân Hạnh (2008).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha khóa 8: Phêrô Mai Văn Thượng, Gioan Lasan Lê Thiện Tín, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, Phêrô Trần Trung Chỉnh (2010); Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, Phêrô Trần Trọng Khương (2011).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thạnh Trị.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT TUẦN VI PHỤC SINH. Tv Tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ Thánh Christôphôrô Magallanes, Lm., và các bạn, tử đạo).

Ngày 22: Thứ Hai. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

Ngày 23: Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Ngày 24: Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Ngày 25: Thứ Năm. Thánh Bêđa Khả Kính, Lm, Ts.HT (Tr). Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

Ngày 26: Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Võ Vinh Phước (1967).

Ngày 27: Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

- Ngày Thế giới Truyền Thông lần 51.

Ngày 29: Thứ Hai. Tv Tuần III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

Ngày 30: Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

Ngày 31: Thứ Tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. (LK). Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hiệp Hòa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho