01/04/2023
1080
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 04.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho


 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho cho một nền văn hoá phi bạo lực: Xin cho nền văn hoá phi bạo lực được truyền bá rộng rãi, để các quốc gia cũng như các công dân ít sử dụng vũ khí hơn

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Tv tuầnII. Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11. Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54). (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Phaola, ẩn tu).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Rạch Thiên và Mỹ Điền.

 

Ngày 03: THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

 

Ngày 04: THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, Ts.HT).

 

Ngày 05: THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25 (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục). THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

 

Ngày 06: THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

 

Ngày 07: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Bổn mạng Gp Mỹ Tho.

- Bổn mạng Cha Gioan Lasan Lê Thiện Tín (2010).

 

Ngày 08: THỨ BẢY TUẦN THÁNH. LỄ VỌNG PHỤC SINH.

1). St 1,1-2,2; 2). Xh 14,15-15,1a; 3). Is 54,5-14. 4). Rm 6,3-11; Mt 28,1-10

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hồng.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bến Siêu (2010).

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Tv tuần I. Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 hay 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10) (trong Thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Đọc hoặc hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bánh nhật thì tuỳ ý.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Thủ Ngữ và Sông Xoài.

 

Ngày 10: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.

 

Ngày 11: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18. (Không cử hành lễ thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).

 

Ngày 12: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

 

Ngày 13: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo).

 

Ngày 14: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

 

Ngày 15: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Đông Hoà và Lập Điền.

 

Ngày 17: Thứ Hai. Tv Tuần II. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hoà Định.

 

Ngày 18: Thứ Ba. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy (2012).

- Giỗ quý Cha: Đôminicô Lê Văn Bền (+1997); Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp (+2014).

 

Ngày 19: Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

 

Ngày 20: Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

 

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Anselmô, giám mục, Ts.HT. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Quý cha Khoá 12: Anrê Nguyễn Khắc Chung, Phaolô Ngô Trung Hiếu, Phaolô Nguyễn Ngọc Hiệu, Tôma Lê Uy Vũ, Antôn Phan Văn Đại, Bênađô Nguyễn Xuân Hải, Phêrô Võ Minh Thiện (2017).

 

Ngày 22: Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv Tuần III. Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cồn Bà (2010).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Cù Lao Tây và Cả Nổ.

 

Ngày 24: Thứ Hai. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bến Siêu.

 

Ngày 25: Thứ Ba. THÁNH MARCÔ, Tác giả Tin mừng. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

 

Ngày 26: Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Quý cha: Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Phêrô Dương Trọng Thiện (2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Fatima.

 

Ngày 27: Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Ngày 28: Thứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignion Montfont, linh mục. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Quý cha: Gioan Trần Phước Cương (1972), Carôlô Lê Văn Lô, Giuse Đặng Ngọc Ra (1973).

 

Ngày 29: Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Đức ông Phêrô Trần Văn Hoà (1969) và cha Phêrô Hồ Bản Chánh (1969)

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Tv Tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. (Không cử hành lễ thánh Piô V, giáo hoàng).

- Kỷ niệm thụ phong linh mục cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng (2014).

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Thạnh Trị và Tân Hội Trung.