27/03/2021
878
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2021
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 04.2021

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới.

 

Ngày 01: THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Ngày 02: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

Ngày 03: THỨ BẢY TUẦN THÁNH.  LỄ VỌNG PHỤC SINH.

1). St 1,1-2,2; 2). Xh 14,15-15,1a; 3). Is 54,5-14.

4). Rm 6,3-11; Lc 24,1-12.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8); trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Đọc hoặc hát ca tiếp liên. (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, Ts.HT.).

Ngày 05: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15. (Không cử hành lễ Vinh sơn Ferrê, linh mục)

Ngày 06: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

Ngày 07: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho. (Thánh lễ tại Trung tâm Hành Hương Ba Giồng lúc 09g30)

- Bổn mạng Cha Gioan Lê Thiện Tín.

Ngày 08: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hồng

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bến Siêu (2010)

Ngày 09: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

Ngày 10: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Stanislanô, Giám mục, tử đạo).

(Thánh lễ tại Lễ Đài Lòng Thương Xót lúc 17g30)

Ngày 12: Thứ Hai. Tv Tuần II. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

Ngày 14: Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

Ngày 15: Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Ngày 16: Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

Ngày 17: Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hòa Định.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv Tuần III. Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy (2012).

- Giỗ quý Cha: Đôminicô Lê Văn Bền (+1997); Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp (+2014).

Ngày 19: Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Ngày 20: Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Anselmô, giám mục, Ts.HT (Tr). Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khóa 12: Anrê Nguyễn Khắc Chung, Phaolô Ngô Trung Hiếu, Phaolô Nguyễn Ngọc Hiệu, Tôma Lê Uy Vũ, Antôn Phan Văn Đại, Bênađô Nguyễn Xuân Hải, Phêrô Võ Minh Thiện (2017).

Ngày 22: Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Ngày 23: Thứ Sáu. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ) và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Grêgôriô Lê Nguyên Hòa (1963).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cồn Bà (2010).

Ngày 24: Thứ Bảy. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, Lm, tử đạo (Đ). Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Tv Tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,11-18. (Không cử hành lễ thánh Marcô, tác giả Sách Tin Mừng).

Ngày 26: Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Phêrô Dương Trọng Thiện (2012).

Ngày 27: Thứ Ba. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

Ngày 28: Thứ Tư. Thánh Phêrô Chanel, Lm., tử đạo (Đ) và Thánh Luy Grignion Montfort, Lm. (Tr). Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Gioan Trần Phước Cương (1972), Carôlô Lê Văn Lô, Giuse Đặng Ngọc Ra (1973).

Ngày 29: Thứ Năm. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa (1969); và cha Phêrô Hồ Bản Chánh (1969).

Ngày 30: Thứ Sáu. Thánh Piô V, Giáo hoàng (Tr). Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng (2014).

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho