28/03/2020
2102
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2020

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 04.2020


  

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát: Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này.

 

Ngày 01: Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Isiđôrô, giám mục, Ts.HT. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Tv Tuần II.

Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54). (Không cử hành lễ thánh Vinh sơn Ferrê, linh mục).

Ngày 06: THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Ngày 07: THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục.

- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho.

- Bổn mạng Cha Gioan Lê Thiện Tín.

Ngày 08: THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr) Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hồng

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bến Siêu (2010)

Ngày 09: THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Ngày 10: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.

Ngày 11: THỨ BẢY TUẦN THÁNH. LỄ VỌNG PHỤC SINH. 1). St 1,1-2,2; 2). Xh 14,15-15,1a; 3). Is 54,5-14. 4). Rm 6,3-11; Lc 24,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Stanislanô, Giám mục, tử đạo).

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10); trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Đọc hoặc hát ca tiếp liên.

Ngày 13: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15. (Không cử hành lễ Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo).

Ngày 14: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

Ngày 15: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

Ngày 16: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

Ngày 17: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hòa Định.

Ngày 18: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy (2012).

- Giỗ quý Cha: Đôminicô Lê Văn Bền (+1997); Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp (+2014).

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

Ngày 20: Thứ Hai. Tv Tuần II. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Anselmô, giám mục, Ts.HT (Tr). Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khóa 12: Anrê Nguyễn Khắc Chung, Phaolô Ngô Trung Hiếu, Phaolô Nguyễn Ngọc Hiệu, Tôma Lê Uy Vũ, Antôn Phan Văn Đại, Bênađô Nguyễn Xuân Hải, Phêrô Võ Minh Thiện (2017).

Ngày 22: Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Giorgiô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Grêgôriô Lê Nguyên Hòa (1963).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cồn Bà (2010).

Ngày 24: Thứ Sáu. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, Lm, tử đạo (Đ). Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

Ngày 25: Thứ Bảy. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv Tuần III. Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Phêrô Dương Trọng Thiện (2012).

Ngày 27: Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Ngày 28: Thứ Ba. Thánh Phêrô Chanel, Lm., tử đạo (Đ) và Thánh Luy Grignion Montfort, Lm. (Tr). Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Gioan Trần Phước Cương (1972), Carôlô Lê Văn Lô, Giuse Đặng Ngọc Ra (1973).

Ngày 29: Thứ Tư. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa (1969); quý Cha: Phêrô Hồ Bản Chánh (1969); Martinô Phạm Hữu Lễ (1970).

Ngày 30: Thứ Năm. Thánh Piô V, Giáo hoàng (Tr). Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng (2014).

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho