31/03/2017
3248
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 04.2017

 

 

Ý cầu nguyện

Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Tv tuần I. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

Ngày 03: Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11

Ngày 04: Thứ Ba. Thánh Isiđôrô, giám mục, Ts.HT. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Ngày 05: Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục. Đn 3,14-20.91-92.95 [Hl 3,14-20.24-25.28]; Ga 8,31-42.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Lasan, linh mục. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho.

- Bổn mạng Cha Gioan Lê Thiện Tín

- Hạt Mỹ Tho hành hương Lễ Đài Lòng Thương Xót

Ngày 08: Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Tv Tuần II.

Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54).

Ngày 10: THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Ngày 11: THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ Thánh Stanislanô, Giám mục, tử đạo).

Ngày 12: THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr) Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Ngày 13: THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Ngày 14: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.

Ngày 15: THỨ BẢY TUẦN THÁNH.  LỄ VỌNG PHỤC SINH. 1). St 1,1-2,2; 2). Xh 14,15-15,1a; 3). Is 54,5-14. 4). Rm 6,3-11; Mt 28,1-10.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Đọc hoặc hát ca tiếp liên.

Ngày 17: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hòa Định

Ngày 18: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

- Kỷ niệm Thụ phong Linh mục Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy (2012)

- Giỗ Cha Đôminicô Lê Văn Bền (+1997)

- Giỗ Cha Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp (+2014)

Ngày 19: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

Ngày 20: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

Ngày 21: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, Ts.HT).

- Thánh lễ phong chức linh mục quý thầy chủng sinh khóa 12

Ngày 22: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Giorgiô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

- Kỷ niệm Thụ phong Linh mục quý cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Grêgôriô Lê Nguyên Hòa (1963)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cồn Bà (2010)
- Lễ kính lòng Thương Xót tại Lễ Đài Trung Tâm Mục vụ Giáo phận

Ngày 24: Thứ Hai. Tv tuần II. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, Lm, tử đạo (Đ). Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

Ngày 25: Thứ Ba. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. (LK). 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

Ngày 26: Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

- Kỷ niệm Thụ phong Linh mục quý Cha: Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Phêrô Dương Trọng Thiện (2012)

Ngày 27: Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Ngày 28: Thứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, Lm., tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, Lm (Tr). Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý cha: Gioan Trần Phước Cương, Giuse Phạm Thanh Minh (1972); Carôlô Lê Văn Lô, Giuse Đặng Ngọc Ra (1973)

Ngày 29: Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa (1969); quý cha: Phêrô Hồ Bản Chánh (1969), Martinô Phạm Hữu Lễ, Gioan Nguyễn Huy Muôn (1970).

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv tuần III. Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ Thánh Piô V, Giáo hoàng).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng (2014)

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho