30/01/2021
836
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2021 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 02.2021

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.

 

Ngày 01: Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

Ngày 02: Thứ Ba. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4; (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

Ngày 03: Thứ Tư. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo và thánh Ansgariô, giám mục (Tr). Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

- Kỷ niệm TPLM Cha Tôma Phan Ngọc Phương (1983).

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. Dt 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Cầu.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

- Giỗ Cha Giuse Chu Văn Oanh (+2003).

Ngày 08: Thứ Hai. Thánh Giêrônimô Êmilianô và thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). St 1,1-19; Mc 6,53-56.

Ngày 09: Thứ Ba. St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

Ngày 10: Thứ Tư. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

- Giỗ Cha Đôminicô Trần Ngọc Lợi (+2000)

Ngày 11: Thứ Năm. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc tế Bệnh Nhân. St 2,18-25; Mc 7,24-30  (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).

Ngày 12: Thứ Sáu. MỒNG MỘT TẾT TÂN SỬU. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. St 3,1-8; Mc 7,31-37. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374) (Tr):

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9) Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

Ngày 13: Thứ Bảy. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. St 3,9-24; Mc 8,1-10. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374) (Tr): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374). St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30. (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).

Ngày 15: Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

Ngày 16: Thứ Ba. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

Ngày 17: Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Tv Tuần IV. Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria).

Ngày 18: Thứ Năm sau Lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

Ngày 19: Thứ Sáu sau Lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

Ngày 20: Thứ Bảy sau Lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Tv Tuần I. St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15. (Không cử hành lễ thánh Phêrô Đamianô, giám mục, Ts.HT).

Ngày 22: Thứ Hai. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Ninh (+1998).

Ngày 23: Thứ Ba. Thánh Polycarpô, Giám mục, tử đạo. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Ngày 24: Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

- Giỗ Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục tiên khởi Giáo phận Mỹ Tho (+1989).

Ngày 25: Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.

- Giỗ Cha Gioan Nguyễn Huy Muôn (+2019)

Ngày 26: Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

- Kỷ niệm TPLM Cha Phêrô Lâm Tấn Phát (1980).

Ngày 27: Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv Tuần II. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho