28/01/2020
880
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 02.2020

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 02.2020 

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân. Xin cho tiếng kêu cứu của những anh chị em di dân, nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và quan tâm giúp đỡ.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

Ngày 03: Thứ Hai. Tv Tuần IV. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo và thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.

- Kỷ niệm TPLM Cha Tôma Phan Ngọc Phương (1983).

Ngày 04: Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Cầu.

Ngày 05: Thứ Tư. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.

- Giỗ Cha Giuse Chu Văn Oanh (+2003).

- Hạt Mỹ Tho hành hương kính Các Thánh Tử Đạo và Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 08: Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô Êmilianô và thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr) 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.

Ngày 10: Thứ Hai. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

- Giỗ Cha Đôminicô Trần Ngọc Lợi (+2000)

Ngày 11: Thứ Ba. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc tế Bệnh Nhân. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).

Ngày 12: Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

Ngày 13: Thứ Năm. 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

Ngày 14: Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.

Ngày 15: Thứ Bảy. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

Ngày 17: Thứ Hai. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

Ngày 18: Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

Ngày 19: Thứ Tư. Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.

Ngày 20: Thứ Năm. Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, Ts.HT. (Tr). Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.

Ngày 22: Thứ Bảy. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Ninh (+1998).

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48. (Không cử hành lễ Thánh Polycarpô, Giám mục, tử đạo).

Ngày 24: Thứ Hai. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

- Giỗ Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục tiên khởi Giáo phận Mỹ Tho (+1989).

Ngày 25: Thứ Ba. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

- Giỗ giáp năm Cha Gioan Nguyễn Huy Muôn (+2019)

Ngày 26: Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Tv Tuần IV. Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

- Kỷ niệm TPLM Cha Phêrô Lâm Tấn Phát (1980).

Ngày 27: Thứ Năm sau Lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

Ngày 28: Thứ Sáu sau Lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

Ngày 29: Thứ Bảy sau Lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho