02/01/2023
2148
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2023 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 01.2023

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các nhà giáo dục:
Xin cho các nhà giáo dục luôn là những chứng nhân đáng tin cậy, nhờ dạy dỗ tình huynh đệ hơn là sự ganh đua và đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ các bạn trẻ bị tổn thương nhất.

 

Ngày 01: CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ngày thế giới hòa bình. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

- Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục Cha Giuse Nguyễn Bá Long, CSsR.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Nữ Vương Hòa BìnhTân Hồng.

Ngày 02: Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Tv tuần II. 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

Ngày 03: Thứ Ba. Danh Thánh Chúa Giêsu. 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.

Ngày 04: Thứ Tư. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

Ngày 05: Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

Ngày 06: Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23.31-34.36-38).

- Giỗ Cha Phêrô Tạ Đức Tiến (+1998)

Ngày 07: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Raimundo Penyafort, Lm (Tr). 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

Chiều: Lễ vọng Chúa Hiển Linh.

Ngày 08: CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Lễ họ. Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Kinh CùngHòa Định.

Ngày 09: Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7 (hay Cv 10,34-38); Mt 3,13-17.

Ngày 10: Thứ Ba. Tuần I Thường niên. Tv tuần I. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Mây

- Giỗ Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (+2011)

Ngày 11: Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Thừa

Ngày 12: Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

Ngày 13: Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, Ts.HT (Tr). Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

Ngày 14: Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

Ngày 15: CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Tv tuần II. Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

- Giỗ Cha Antôn Lê Quang Thạnh (+1997)

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Thánh AntônBình Quân.

Ngày 16: Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

Ngày 17: Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

Ngày 18: Thứ Tư. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Ngày 19: Thứ Năm. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Thảo, SDB (2008)

- Giỗ Cha Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh (+2009)

Ngày 20. Thứ Sáu. Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

Ngày 21: Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

- Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho (1999)

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn (1988).

Ngày 22: CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Tv tuần III. MỒNG MỘT TẾT QUÝ MÃO. Cầu bình an cho năm mới. Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (Hay Mt 4,12-17). (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo). Có thể cử hành lễ ngoại lịch (Tr): (IM 374) (Tr):

Lễ Giao thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9;

Pl 4,4-8 hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17;

Mt 6,25-34 hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Rạch CầuMỹ Hạnh.

Ngày 23: Thứ Hai. MỒNG HAI TẾT. Kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30; Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

Ngày 24: Thứ Ba. MỒNG BA TẾT. Thánh hóa công ăn việc làm. Thánh Phanxicô Salêsiô giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376) (Tr): St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30

Ngày 25: Thứ Tư. Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

- Bổn mạng Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuân.

Ngày 26: Thứ Năm. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Ngày 27: Thứ Sáu. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển (1983)

Ngày 28: Thứ Bảy. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

Ngày 29: CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Tràm ChimFatima.

Ngày 30: Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

Ngày 31: Thứ Ba.  Thánh Gioan Bosco, Lm. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43

 

Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho