27/12/2021
742
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2022

 
  

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 01.2022

Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ đích thực: Xin cho các nạn nhân của sự phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo được xã hội nhìn nhận quyền lợi và phẩm giá của họ, nhờ tình huynh đệ đích thực.

 

Ngày 01: Thứ Bảy đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày cầu cho hòa bình thế giới.

- Kỷ niệm TPLM Cha Giuse Nguyễn Bá Long, CSsR (1997).

 

Ngày 02: CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Kinh Cùng và Hòa Định.

Ngày 03: Thứ Hai. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). Tv Tuần II. 1Ga 3,22- 4,6; Mt 4,12-17.23-25 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24)

Ngày 04: Thứ Ba. 1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

Ngày 05: Thứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

Ngày 06: Thứ Năm đầu tháng. 1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

- Giỗ Cha Phêrô Tạ Đức Tiến (+1998).

Ngày 07: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

Ngày 08: Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

 

Ngày 09: CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 (có thể dùng bài đọc 1 và 2 năm A: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Nhật Tân và Long Quới.

Ngày 10: Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Tv Tuần I. 1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Mây.

- Giỗ Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (+2011).

Ngày 11: Thứ Ba. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Thừa.

Ngày 12: Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

Ngày 13: Thứ Năm. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

Ngày 14: Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

Ngày 15: Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.

- Giỗ Cha Antôn Lê Quang Thạnh (+1997).

 

Ngày 16: CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Thánh Antôn và Bình Quân.

Ngày 17: Thứ Hai. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

Ngày 18: Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

Ngày 19: Thứ Tư. 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

- Kỷ niệm TPLM Cha Phêrô Phạm Quang Thảo (2008).

- Giỗ Cha Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh (+2009).

Ngày 20: Thứ Năm. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12.

Ngày 21: Thứ Sáu. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho (1999), (LK).

- Kỷ niệm TPLM cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn (1988).

Ngày 22: Thứ Bảy. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

 

Ngày 23: CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; hay 1Cr 12,12-14.27; Lc 1,1-4; 4,14-21.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Rạch Cầu và Mỹ Hạnh.

Ngày 24: Thứ Hai. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

Ngày 25: Thứ Ba. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho Kitô hữu hợp nhất.

- Bổn mạng Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuân

Ngày 26: Thứ Tư. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Ngày 27: Thứ Năm. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.

- Kỷ niệm TPLM Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển (1983).

Ngày 28: Thứ Sáu. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

Ngày 29: Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

 

Ngày 30: CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13 (hay 1Cr 13,4-13); Lc 4,21-30.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Tràm Chim và Fatima.

Ngày 31: Thứ Hai. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho