03/01/2018
1003
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2018

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 01.2018

 

Ý cầu nguyện

Cầu cho những tôn giáo thiểu số tại châu Á: Xin cho các Kitô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại châu Á được hoàn toàn tự do sống niềm tin của mình trong các nước Á châu.

 

Ngày 01: Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ngày thế giới hòa bình. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Giuse Nguyễn Bá Long, CSsR (1997).

Ngày 02: Thứ Ba. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Tv Tuần I. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

Ngày 03: Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

Ngày 04: Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

Ngày 05: Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

Ngày 06: Thứ Bảy đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23.31-34.36-38).

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr)

- Giỗ Cha Phêrô Tạ Đức Tiến (+1998)

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Raimundo Penyafort, Lm).

Ngày 08: Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay 1Ga 5,1-9); Mc 1,7-11.

Ngày 09: Thứ Ba tuần I Thường niên. Thánh vịnh tuần I. 1 Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.

Ngày 10: Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Mây

- Giỗ Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (+2011)

Ngày 11: Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Thừa

Ngày 12: Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

Ngày 13: Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, Ts.HT (Tr). 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT II TN. Tv Tuần II. 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

Ngày 15: Thứ Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

- Giỗ Cha Antôn Lê Quang Thạnh (+1997)

Ngày 16: Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

Ngày 17: Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

Ngày 18: Thứ Năm. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

Ngày 19: Thứ Sáu. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Thảo,SDB (2008)

- Giỗ Cha Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh (+2009)

Ngày 20: Thứ Bảy. Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT III TN. Tv Tuần III. Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo).

- Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho (1999)

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn, Phêrô Hà Văn Quận (1988)

Ngày 22: Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo. 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

Ngày 23: Thứ Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

Ngày 24: Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

Ngày 25: Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.

Ngày 26: Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Ngày 27: Thứ Bảy. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển (1983)

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT IV TN. Tv Tuần IV. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, TsHt).

- Bổn mạng Cha Tôma Phạm Ngọc Dương

Ngày 29: Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.

Ngày 30: Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.

Ngày 31: Thứ Tư. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. 2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho