19/07/2016
1099
Legio Mariae  Curia Chánh Tòa tập huấn cho các ủy viên tại Gx Tân PhướcLegio Mariae  Curia Chánh Tòa tập huấn cho các ủy viên
tại Gx Tân Phước, 18.07.2016 
Hình: Dom. Thuận
MVTT Mỹ Tho