13/11/2020
1380
Tuần tĩnh tâm linh mục: Ngày 13.11.2020
 
BTT Giáo phận


Thánh lễ

Thường huấn

Báo cáo mục vụ


Cha Tổng Đại Diện - Phaolô Trần Kỳ Minh


Báo cáo của Hạt Mỹ Tho


Báo cáo của Hạt Cái Bè


Báo cáo của Hạt Tân An


Báo cáo của Hạt Đức Hoà


Báo cáo của Hạt Cao Lãnh


Báo cáo của Hạt Cù Lao Tây

 

Báo cáo của các Ban


Báo cáo của Ban Giáo Lý


Báo cáo của Ban Phụng Tự


Báo cáo của Ban Chủng Sinh - Tu sĩ


Báo cáo của Ban Giáo Dân


Báo cáo của Ban Giới Trẻ - Thiếu Nhi


Báo cáo của Ban Loan Báo Tin Mừng


Báo cáo của Ban Thánh Nhạc


Báo cáo của Ban Mục Vụ Gia Đình


Báo cáo của Ban Bác Ái Xã Hội


Báo cáo của Ban Truyền Thông


Báo cáo của Ban Di Dân


Báo cáo của Ban Văn Hoá - Môi Sinh