11/11/2020
1498
Tuần tĩnh tâm linh mục: Ngày 10-11.11.2020 
BTT Giáo phận
Thảo luận theo hạt


Hạt Cao Lãnh


Hạt Cù Lao Tây


Hạt Đức Hoà


Hạt Tân An


Hạt Cái Bè


Hạt Mỹ Tho
Kinh Sáng

Thánh lễ