11/03/2017
1647
TTMV GPMT: Thánh lễ giỗ giáp năm Cha Đaminh Nguyễn Thanh ThảoHình: Luca Tài
MVTT Mỹ Tho


Chiều Thứ Sáu ngày 10.3.2017 vào lúc 17g30, tại lễ đài Lòng Chúa Thương Xót
trong Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô chủ tế
thánh lễ giỗ giáp năm cho cha cố Đaminh Nguyễn Thanh Thảo