05/12/2018
904
Khóa bồi dưỡng Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ (04-07.12.2018) 
Têrêsa Mai An, Henri Hưng
MVTT Giáo phận

 
Chầu Thánh Thể khai mạc, 04.12.2018

 
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận- chủ sự Thánh lễ, 05.12.2018
 

Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh- Ơn gọi HĐMVGX
 

Cha Giacôbê Hà Văn Xung - Nội quy HĐMVGX
Thảo luận nhóm