20/03/2017
1765
Gx. Tân Long: Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức và rước lễ lần đầu, 19.03.2017
 
Hình: Dom. Thuận
MVTT Gx Chánh Tòa