04/06/2017
1018
Gx Chánh Tòa: Bế mạc năm học giáo lý thiếu nhi Thánh Thể
Hình: MVTT Gx Chánh Tòa

 

 

GIÁO XỨ CHÁNH TÒA BẾ MẠC NĂM HỌC GIÁO LÝ THIẾU NHI THÁNH THỂ
4.6.2017