03/05/2018
1551
Thư công bố Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam 
 
(Nguồn: WHĐ)