08/03/2018
833
HĐGMVN: Ai tín: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được Chúa gọi về 
(Nguồn: WHĐ)