19/09/2022
115
Đại Hội Giáo Dân 2022 - Khai mạc, Rước Kiệu, Chầu Thánh Thể tại La Vang
(Nguồn: tonggiaophanhue.org)