02/12/2019
254
Công Bố Logo Năm Giới Trẻ 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

UỶ BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ - THIẾU NHI

 

 

 

Trong niềm vui đồng hành với người trẻ, thừa lệnh Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Uỷ Ban Mục vụ Giới Trẻ-Thiếu Nhi xin công bố logo Năm Giới Trẻ qua đường link:

 

http://bit.ly/Logo-MVGT2020

 

Nội dung và quy chuẩn sẽ được cập nhật qua đường link duy nhất này để đáp ứng với nhu cầu sử dụng trong thực tế.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần canh tân mục vụ giới trẻ mọi nơi.

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

Thư ký UBMVGT-TN

Linh mục Gioan Lê Quang Việt

(Nguồn: Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ - Thiếu Nhi)