25/09/2023
111
Án phong Chân phước và phong Thánh cấp giáo phận của Đức cha François PalluÁn phong Chân phước và phong Thánh cấp giáo phận của Đức cha François Pallu

 
(Nguồn: WHĐ)