10/01/2021
176
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 1_Bài 2
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 01-2021

DÀNH CHO GIÁO DÂN

Uỷ ban giáo Dân trực thuộc HĐGMVN biên soạn

 

BÀI II

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

 

Bài này được trích đăng loạt bài “Gợi Ý Cho Một Quy Chế HĐMV/GX” được Uỷ Ban Giáo Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam soạn thảo năm 2010 hiệu đính năm 2013, để quý cha và quý vị tham khảo và góp ý với Uỷ ban Giáo Dân Trực thuộc HĐGMVN

 

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Điều 1. Giáo xứ

Giáo xứ là gia đình/cộng đoàn các tín hữu:

(1)   cư ngụ trong một địa hạt.

(2)   cùng nhau thi hành sứ vụ:

-       tôn thờ Thiên Chúa

-       học hỏi và loan truyền Tin mừng

-       thực thi bác ái cộng đồng.

(3)   được hưởng tính cách pháp nhân theo luật.

(4)   được thành lập, thay đổi hoặc giải tán do giám mục giáo phận;

(5)   được giám mục giáo phận uỷ thác cho linh mục chính xứ (cha sở, cha xứ) chăm sóc. 

Điều 2. Linh mục chính xứ

Linh mục chính xứ là người:

(1)   mục tử (chủ chăn) riêng của giáo xứ; 

(2)   hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ, thi hành nhiệm vụ thánh hoá, giảng dạy, và phục vụ (tư tế, ngôn sứ và vương đế) dưới quyền của giám mục giáo phận.

(3)   đại diện của giáo xứ trong tất cả mọi hành vi pháp lý, liên đới và hiệp thông với mọi người. 

Điều 3. Hội đồng mục vụ giáo xứ.

Hội đồng mục vụ giáo xứ/Hội đồng giáo xứ/Hội đồng mục vụ là cơ chế gồm đại đa số là những giáo dân thuộc giáo xứ:

(1)   được giám mục giáo phận cho phép thành lập (nếu ngài xét thấy thuận lợi); 

(2)   có quyền tư vấn và được điều hành theo các quy tắc do giám mục giáo phận ấn định; 

(3)   cộng tác với linh mục chính xứ thi hành sứ vụ Tin mừng, góp phần xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn dân Thiên Chúa, sống làm chứng và loan truyền Tin mừng, yêu thương, phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người; 

(4)   đặc biệt cộng tác với linh mục chính xứ trong việc quản trị giáo xứ, tổ chức và điều hành các sinh hoạt trong giáo xứ, xây đắp tình liên đới, hiệp thông của những người anh chị em thuộc gia đình giáo xứ. 

Điều 4. Thành phần hội đồng mục vụ giáo xứ/hội đồng mục vụ/hội đồng giáo xứ  

Cách tổng quát hội đồng mục vụ giáo xứ bao gồm các thành viên được cộng đoàn tín nhiệm và được giám mục giáo phận hoặc linh mục chính xứ bổ nhiệm tham gia vào sinh họat chung trong giáo xứ. Tùy từng trường hợp cụ thể,

(1)   nghĩa thứ nhất (hẹp): hội đồng mục vụ giáo xứ gồm ban thường vụ và các uỷ viên;

(2)   nghĩa thứ hai (rộng): hội đồng mục vụ giáo xứ gồm ban thường vụ, các uỷ viên, các trưởng của các giáo họ (ban chấp hành), các trưởng của các giới (ban trị sự), và các trưởng của các hội đoàn (ban phục vụ);

(3)   nghĩa thứ ba (mở rộng): hội đồng mục vụ giáo xứ gồm ban thường vụ, các uỷ viên, tất cả các thành viên thuộc các ban chấp hành các giáo họ, các ban trị sự các giới, và các ban phục vụ các hội đoàn trong giáo xứ.

Điều 5. Các chức vụ trong ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ

Các chức vụ trong ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ gồm có: 

(1)   chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ (chánh trương);

(2)   phó chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ, đặc trách nội vụ (phó trương nội vụ);

(3)   phó chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ, đặc trách ngoại vụ (phó trương ngoại vụ);

(4)   thư ký hội đồng mục vụ giáo xứ; và 

(5)   thủ quỹ hội đồng mục vụ giáo xứ.

Điều 6. Các uỷ viên hội đồng mục vụ giáo xứ

Các uỷ viên hội đồng mục vụ giáo xứ là chức vụ của các thành viên trực thuộc ban thường vụ, có nhiệm vụ phụ trách các lãnh vực chuyên môn để phục vụ giáo xứ, hoặc có trách nhiệm trực tiếp trong việc điều hành các ban mục vụ giáo xứ. Trong giáo xứ, có thể có các chức vụ uỷ viên sau:

(1)   uỷ viên mục vụ phụng tự,

(2)   uỷ viên mục vụ giáo lý,

(3)   uỷ viên mục vụ thánh nhạc,

(4)   uỷ viên mục vụ giới trẻ,

(5)   uỷ viên mục vụ thiếu nhi,

(6)   uỷ viên mục vụ truyền giáo,

(7)   uỷ viên mục vụ bác ái xã hội-Caritas Việt Nam

(8)   uỷ viên mục vụ hôn nhân và gia đình,

(9)   uỷ viên mục vụ di dân,

(10)  uỷ viên âm thanh, ánh sáng,

(11)  uỷ viên lễ tân, khánh tiết,

(12)  uỷ viên quản trị tài sản giáo xứ.

Điều 7. Các chức vụ trong ban chấp hành giáo họ   

Ban chấp hành giáo họ gồm có: 

(1)   trưởng giáo họ (trùm chánh); 

(2)   phó giáo họ, đặc trách nội vụ (trùm phó nội vụ);

(3)   phó giáo họ, đặc trách ngoại vụ (trùm phó ngoại vụ);

(4)   thư ký giáo họ; và 

(5)   thủ quỹ giáo họ.

Điều 8. Các chức vụ trong ban chấp hành giáo khu (xóm giáo)

Ban chấp hành giáo khu gồm có: 

(1)   trưởng giáo khu (trưởng khu/xóm);

(2)   phó giáo khu, đặc trách nội vụ (phó khu/xóm nội vụ);

(3)   phó giáo khu, đặc trách ngoại vụ (phó khu/xóm ngoại vụ);

(4)   thư ký giáo khu/xóm;

(5)   thủ quỹ giáo khu/xóm.

Điều 9. Các chức vụ trong các giới, các hội đoàn tông đồ   

Được tổ chức và sinh hoạt theo nội quy riêng, tên gọi các chức vụ trong ban trị sự các giới và ban phục vụ các hội đoàn tùy thuộc vào cơ chế tổ chức của các giới và các hội đoàn: trưởng giới trẻ, phó giới trẻ, trưởng huynh đoàn, phó huynh đoàn, trưởng xứ đoàn, phó xứ đoàn, hội trưởng, hội phó, trưởng nhóm, phó nhóm.... 

Để khái quát hóa, tên gọi các chức vụ trong các giới và các hội đoàn tông đồ được hiểu như sau:

(1)   trưởng của giới/hội đoàn là vị đứng đầu của giới/hội đoàn;

(2)   phó nội vụ của giới/hội đoàn là vị đứng thứ hai sau trưởng của giới/hội đoàn;

(3)   phó ngoại vụ của giới/hội đoàn là vị đứng thứ ba sau trưởng và phó nội vụ của giới/hội đoàn;

(4)   thư ký của giới/hội đoàn là vị đứng thứ tư sau trưởng, phó nội vụ, phó ngoại vụ của giới/hội đoàn;

(5)   thủ quỹ của giới/hội đoàn là vị đứng thứ năm sau trưởng, phó nội vụ, phó ngoại vụ, thư ký của giới/hội đoàn.

 Linh mục Giuse Nguyễn Ý Định