30/11/2021
334
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 11_Bài 5
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 11-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN 

BÀI V – HĐMVGX

TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

 

Mỗi giáo xứ đều có nội quy, văn bản hướng dẫn việc đề cử, tuyển chọn nhân sự tham gia vào HĐMVGX. Sau đây chúng con xin kính gửi Quý Cha và quý vị hai văn bản trích đăng từ:

1. Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (Giáo phận Phú Cường).

2. Hướng Dẫn Sinh Hoạt Ban Hành Giáo (Giáo Phận Xuân Lộc).

Hai văn bản này được trích đăng như những chia sẻ, kính trình Quý Cha và quý vi được tường, để tham khảo thêm.

 

VĂN BẢN TỪ: QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ GP PHÚ CƯỜNG:

 

Chương III - TUYỂN CHỌN

Điều 9: Tiêu chuẩn

Đã lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo, đã ghi danh trong giáo xứ ít là một năm, ứng viên vào HĐMVGX là tín hữu có:

1. Đời sống đạo đức gương mẫu, phù hợp với giáo huấn và đường lối của Giáo Hội, uy tín, nhiệt thành trong việc chung và không bị ngăn trở về Giáo luật;

2. Những đức tính nhân bản cần cho chức vụ, như tinh thần trách nhiệm, hy sinh phục vụ, biết làm việc tập thể;

 

3. Năng lực cần thiết cho chức vụ: sức khoẻ, trình độ văn hoá (và trình độ học vấn tương xứng), những kỹ năng chuyên môn;

4. Thời giờ đủ và thích hợp dành cho công việc chung;

5. Hạn tuổi: đối với thành viên Ban Thường vụ và trưởng các giáo khu: từ 30 đến 63 tuổi; đối với các thành viên, có thể mở rộng hạn định: từ dưới 30 đến 65 tuổi.

Điều 10: Tuyển chọn Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Việc tuyển chọn các thành viên của HĐMVGX và giáo khu được tổ chức:

1. Hoặc do giáo dân bầu ra với sự chấp thuận của Linh mục chánh xứ;

2. Hoặc do Linh mục chánh xứ bổ nhiệm trong những hoàn cảnh đặc biệt và ngoại lệ.

Điều 11: Bổ nhiệm các chức danh của Ban Thường vụ

Năm ứng viên trúng cử hoặc được bổ nhiệm sẽ cùng họp với Linh mục chánh xứ để bầu các chức danh Trưởng ban, Phó ngoại, Phó nội, Thư ký và Thủ quỹ.

Điều 12: Bổ nhiệm các trưởng ban chuyên trách

1. Để được bổ nhiệm làm trưởng ban chuyên trách của HĐMVGX như quy định ở điều 8 khoản 3, các ứng viên cần có đủ tư cách như điều 9 quy định.

2. Linh mục chánh xứ sau khi tham khảo ý kiến của những người khôn ngoan và của chính đương sự, sẽ bổ nhiệm đương sự vào nhiệm vụ chuyên trách.

Điều 13: Tuyển chọn trưởng các giới và đoàn thể

Mỗi giới và đoàn thể sẽ bầu chọn ban điều hành giới hay đoàn thể tuỳ theo nội quy của họ. Tuy nhiên, ứng viên được bầu chọn phải có đủ tư cách của điều 9 quy định.

VĂN BẢN TỪ:Hướng Dẫn Sinh Hoạt Ban Hành Giáo ( Giáo Phận Xuân lộc ).

VII: TUYỂN CHỌN:

47/ Định Hướng Việc Tuyển Chọn:

1. Hiến Chế tín lý về Hội Thánh Viết như sau: “Chúa Giêsu sau khi cầu nguyện lâu giờ cùng Chúa Cha, đã gọi đến với mình những kẻ Người muốn và thiết lập mười hai người để chung sống với Người, rồi sai họ đi rao giảng nước Thiên Chúa”. (HT 19). Hai điểm cần lưu ý trong trích đoạn này: một là trước khi tuyển chọn, Chúa Giêsu đã cầu nguyện, hai là Chúa chọn ai để sai người ấy đi loan báo Tin Mừng. Sách Tông Đồ Công Vụ cũng làm nổi bật hai ý tưởng ấy khi các tông đồ chọn ông Matthia: Một là cầu nguyện; hai là chọn Matthia để ông đi rao giảng Tin Mừng (x.Cv 1,15-16).

2. Theo định hướng trên, việc tuyển chọn những người phục vụ giáo xứ cần được diễn ra trong bầu khí cầu nguyện và nhằm lợi ích thiêng liêng cho cộng đoàn. Hết sức tránh việc tranh giành có tính cá nhân, phe nhóm.

3. Việc tuyển chọn diễn ra càng đơn giản, êm đềm càng phù hợp tinh thần Phúc Âm và hoàn cảnh hiện nay

48/ Điều kiện được chọn:

Để được chọn vào Ban Thường Vụ, ứng viên phải hội đủ các điều kiện sau đây:

1. Có lòng đạo đức, uy tín, nhiệt thành việc chung, không có tiếng xấu.

2. Có kiến thức và khả năng tương đối trong lĩnh vực đảm nhận, biết làm việc tập thể, có tinh thần trách nhiệm.

3. Tuổi từ 30 – 60. Trường hợp đặc biệt cần được cứu xét.

49/ Tiến hành tuyển chọn Ban Thường Vụ:

Việc tuyển chọn nhân sự cho Ban Thường Vụ Giáo Xứ được tiến hành như sau (có lịch bầu chọn cụ thể cho từng lần):

1. Đề Cử:

a. Các đơn vị sau đây, mỗi đơn vị đề cử bốn người trong phạm vi giáo xứ đủ điều kiện được quy định ở điều 48:

* Thường Vụ Ban Hành Giáo.

* Các Họ.

* Các Giới.

* Các Hội Đoàn.

b. Cha Sở và BTV đương nhiệm lập danh sách 6 vị được đề cử nhiều nhất rồi trình lên TGM xét duyệt trước khi tổ chức bầu cử.

c. Báo cáo việc bầu cử này với chính quyền địa phương.

d. Thông báo sớm danh sách ứng viên và ngày bầu cử cho toàn giáo xứ.

 

2. Bầu Cử:Thành lập ban bầu cử và tùy hoàn cảnh, có thể sử dụng 01 trong 03 hình thức sau đây:

a. Các giáo dân trong giáo xứ từ 18 tuổi trở lên đã nhập xứ và không mắc ngăn trở công khai, chọn 04 người trong danh sách các vị đã được TGM chấp thuận.

b. Mỗi gia đình đã nhập xứ cử một đại diện đủ tiêu chuẩn đi bầu, chọn 04 trong người danh sách các vị đã được TGM chấp thuận.

c. Giáo Xứ nào không thể bầu cử bình thường sẽ xin ý kiến TGM.

 

3. Phân Nhiệm:

Cha Xứ cùng 04 vị đắc cử sẽ bàn bạc để phân nhiệm vào các nhiệm vụ trong BTV.

50/ Công nhận việc tuyển chọn.

1. Những vị đắc cử phải đươc ĐGM chấp thuận qua văn thư.

2. Nghi thức trao và nhận nhiệm vụ được cử hành trong Thánh Lễ hay trong Giờ Chầu Thánh Thể, có đông người tham dự, theo nghi thức Giáo Phận.

3. Nếu thuận tiện thì cũng có thể trao giấy mãn nhiệm trong nghi thức này.

51/ Bàn Giao: Việc bàn giao nên thực hiện đơn giản.

52/ Các ủy viên trong Ban Thường Vụ:

Nếu cần, Ban Thường Vụ sẽ có thêm các ủy viên công tác (không quá 04 vị). Các ủy viên này do Ban Thường Vụ lựa chọn với sự đồng ý của Cha Xứ.

53/ Các thành viên khác:

Việc tuyển chọ các thành viên khác (trong Họ, trong Giới, trong Hội Đoàn) có tể tùy nghi áp dụng một số nét thích hợp theo phương thức tuyển chọn Thường Vụ BHG điều 49 hoặc một pương thức khác đơn giản hơn.

54/ Tuyển chọn TV/BHG cấp Giáo Hạt:

Các trưởng TV/BHG cấp Giáo Xứ, sau khi tuyên hứa nhận chức tại giáo xứ, do Cha Quản Hạt triệu tập, sẽ họp bầu chọn TV/BHG cấp Giáo Hạt gồm:

a. 03 vị được bầu chọn từ trưởng TV/BHG cấp Giáo Xứ thuộc Giáo Hạt.

b. 01 vị được Cha Quản Hạt chỉ định.

c. 04 vị đắc cử cùng Cha Quản Hạt họp kín phân bổ chức vụ.

d. Các ủy viên: Các trưởng TV/BHG còn lại thuộc các giáo xứ trong giáo hạt.

55/ Tuyển chọn TV/BHG cấp Giáo Phận:

Các vị trưởng TV/BHG cấp Giáo Hạt sau khi được Cha Quản Hạt giới thiệu, sẽ họp bầu TV/BHG cấp Giáo Phận gồm:

a. 03 vị được bầu chọn từ trưởng TV/BHG cấp Giáo Hạt.

b. 02 vị sẽ do Đức Giám Mục chỉ định.

c. vị đắc cử cùng Cha Tổng Đại Diện họp kín phân bổ chức vụ.

d. Các ủy viên: Các trưởng TV/BHG còn lại thuộc các giáo hạt.