14/10/2021
1972
Báo CGvDT phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Hội nghị của Hội Đồng Giám Mục 
Báo CGvDT phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

về Hội nghị của Hội Đồng Giám Mục ngày 12/10/2021