07/11/2016
2856
Audio: Đức Cha Phêrô giảng lễ các đẳng tại Nt Chánh Tòa Mỹ Tho 2.11.2016Audio: Đức Cha Phêrô giảng lễ cầu cho các đẳng linh hồn
tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, ngày 2.11.2016


Thu Âm: Hoài Bão
Biên tập: Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Hải.