14/11/2017
47
Bài giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho