12/07/2017
911
Bài giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho