03/07/2017
510
Bài giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho