14/02/2018
103
Bài giảng Chúa Nhật VI Thường Niên năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho