07/04/2017
1085
Bài giảng Chúa Nhật  V Mùa Chay năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho