20/04/2017
125
Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho