23/06/2017
305
Bài giảng Chúa Nhật Mình Máu Chúa năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho