15/06/2020
185
Bài giảng Chúa Nhật Mình Máu Chúa năm A của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho