23/06/2017
295
Bài giảng Chúa Nhật Mình Máu Chúa năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho