23/06/2017
289
Bài giảng Chúa Nhật Mình Máu Chúa  năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho