28/03/2021
93
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho