08/11/2020
376
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho