09/05/2017
313
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho