28/03/2017
3104
Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay của Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Long
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho