24/01/2018
127
Bài giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho