20/03/2017
3257
Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm A của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho