12/12/2017
72
Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B của Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho