06/12/2017
43
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho