06/03/2017
149
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho