13/06/2017
312
Bài giảng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A của Linh mục Đaminh Lê Minh Cảnh,
tại nhà thờ Bình Quân, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho