07/02/2021
69
Bài giảng Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho