25/01/2021
61
Bài giảng Chúa Nhật 3 Thường Niên - Năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho